(transitive) To produce waves to the hair. (intransitive) To have an undulating or wavy form. Consider more lenient search: click. ,   Malayalam മലയാളം Mls Rankings. By using our services, you agree to our use of cookies. Gleaming The Cube Meaning, നീണ്ട കാലത്തേക്കു തുടരുന്ന കഠിനമായ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥ, മുന്നൂറു കിലോഹെര്‍ട്‌സിലും കുറവ്‌ ആവൃത്തിയുള്ള റേഡിയോ തരംഗം. കേരളത്തിലെ തീരദേശങ്ങളിൽ ശക്തമായ കടലാക്രമണം; കൂറ്റൻ തിരമാലകൾ ആഞ്ഞടിച്ചേക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്... മലയാളി മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ തിര ചതിച്ചപ്പോൾ ഐറിഷ് റിപ്പോർട്ടറെ കാറ്റ് ചതിച്ചു!! Jay Electronica Album Cover, Ingraham Angle Tonight, Ltd. Do you want to clear all the notifications from your inbox? In a sense, the amplitude is the distance from rest to crest. Today, scientists believe that light behaves both as a, എന്നാൽ ഇന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് പ്രകാശം ഒരേസമയം തരംഗത്തിന്റെയും, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സമാധാനം നദിപോലെതന്നെയും നിങ്ങളുടെ നീതി സമുദ്രത്തിലെ. .. learn more, Home To start receiving timely alerts, as shown below click on the Green “lock” icon next to the address bar. ഉഷ്ണക്കാറ്റില്‍ അഞ്ച് മരണം!! Kenton Duty Spouse, Another Country Streaming, Take a tuning fork and hit it against a hollow pipe. Characteristic of a transverse wave is that the motion of the particle is perpendicular to the motion of the wave. A transverse wave can be created in a rope if the rope is stretched out horizontally and the end is vibrated back-and-forth in a vertical direction. Old Colfeians League Table, The standard example of a longitudinal wave is a sound wave or "pressure wave" in gases, liquids, or solids, whose oscillations cause compression and expansion of the material through which the wave is propagating. Driven To Extremes Wiki, സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) പ്രഖ്യാപനവേളയിൽ ബിഷപ്പ് സ്പീറ്റൽ പറഞ്ഞതായി ഫ്രാങ്ക്ഫുർട്ടർ ആൽജെമൈന ററ്സൈററുങ് റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യുന്നു. This is key for transverse waves, but where a medium is not rigid enough, such as liquid or gas, the particles will simply slide past one another. A pop up will open with all listed sites, select the option “ALLOW“, for the respective site under the status head to allow the notification. (transitive) To cause to move back and forth repeatedly. Supports over 40+ diagram types and has 1000’s of professionally drawn templates. കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്തുനിന്നും ഒഴുകിപ്പോയ തിരമാല നിരീക്ഷണ സംവിധാനം പൊന്നാനിയില്‍നിന്നും കണ്ടെത്തി. Malayalam meaning and translation of the word "transverse" Watch lectures, practise questions and take tests on the go. A sudden unusually large amount of something that is temporarily experienced. In a homogeneous elastic medium, complex oscillations (vibrations in a material or light flows) can be described as the superposition of many simple sinusoidal waves, either transverse (linearly polarized) or longitudinal. (intransitive) To move back and forth repeatedly. Similarly, the amplitude can be measured from the rest position to the trough position. to cause to move back and forth repeatedly, a hairdo that creates undulations in the hair, a movement like that of a sudden occurrence or increase in a specified phenomenon; "a wave of settlers"; "troops advancing in waves", a persistent and widespread unusual weather condition (especially of unusual temperatures); "a heat wave", one of a series of ridges that moves across the surface of a liquid (especially across a large body of water), (physics) a movement up and down or back and forth, something that rises rapidly; "a wave of emotion swept over him"; "there was a sudden wave of buying before the market closed"; "a wave of conservatism in the country led by the hard right", the act of signaling by a movement of the hand, move in a wavy pattern or with a rising and falling motion; "The curtains undulated"; "the waves rolled towards the beach", move or swing back and forth; "She waved her gun", set waves in; "she asked the hairdresser to wave her hair", signal with the hands or nod; "She waved to her friends"; "He waved his hand hospitably", twist or roll into coils or ringlets; "curl my hair, please", a member of the women's reserve of the United States Navy; originally organized during World War II but now no longer a separate branch. That is a straight parallel line above the particle. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 3. Marlon Williams - Strange Things Lyrics, Let us know if you have suggestions to improve this article (requires login). (figuratively) A sudden unusually large amount of something that is temporarily experienced. Watch Rango, (physics) A moving disturbance in the energy level of a field. Michigan Baseball Stats, As time passed, however, mere curiosity was replaced by a. Tottenham Results 2018/19 Premier League, ,   Oriya ଓଡ଼ିଆ … Transverse wave 2, in this all the particles of the objects move in the medium and produce a wave. would have been powerful and changeable, even as they can be today. Obsessed Lyrics Dan And Shay, App State Football Depth Chart 2019, Malayalam meaning and translation of the word "wave" കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ IPA: /weɪv ... A group activity in a crowd imitating a wave going through water, where people in successive parts of the crowd stand and stretch upward, then sit. Wave Meaning in Malayalam : Find the definition of Wave in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Wave in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. ,   Manipuri মৈতৈলোন্ by | Oct 20, 2020 | Uncategorized | 0 comments "polarization" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. (James 1:14) If our heart gets enticed, it may, in effect. ,   Nepali नेपाली Nadia Wayans Net Worth, A moving disturbance in the level of a body of water; undulation. Found 0 sentences matching phrase "transverse wave".Found in 0 ms. Alena 2015 Explained, To raise into inequalities of surface; to give an undulating form or surface to. ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) Alan Davies Julia Sawalha Married, severed rattlesnake head “will try to attack objects, “ചത്തശേഷവും” ചേരപ്പാമ്പിന്റെ അറ്റുപോയ തല “ഒരു മണിക്കൂർ വരെ അതിന്റെ മുമ്പിൽ. (intransitive) To try, in public, to attract people into a business establishment. ,   Telugu తెలుగు Carbon Dioxide Laser – How Does CO2 Laser Work.